Deelnemen aan de lessen betekent dat u automatisch akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van pilatesindebetuwe.nl.

De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan pilatesindebetuwe.nl.
2. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
3. Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

Betaling
4. Het gebruik van strippenkaarten voor de Pilates lessen is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De strippenkaart vervalt automatisch als de geldigheidsdatum is overschreden en tevens komen onopgemaakte lessen hiermee automatisch te vervallen. Er vindt geen restitutie plaats op onopgemaakte strippen.

Uitsluiting
5. Pilatesindebetuwe.nl heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
6. Pilatesindebetuwe.nl heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Gemiste lessen
7. Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met pilatesindebetuwe.nl.

Annulering door pilatesindebetuwe.nl
8. Pilatesindebetuwe.nl heeft het recht zonder opgave van redenen de les en/of leslocatie te wijzigen.
9. Pilatesindebetuwe.nl heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

Wijzigingen
10. Pilatesindebetuwe.nl behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Aansprakelijkheid
11. Pilatesindebetuwe.nl verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
12. Pilatesindebetuwe.nl is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Toepasselijkheid en geschillen
13. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met pilatesindebetuwe.nl betreffende deelname aan lessen, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
14. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door pilatesindebetuwe.nl.
15. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van pilatesindebetuwe.nl behoudens hogere voorziening.

Uitval docent
16. Bij ziekte en/of uitval van een docent zal pilatesindebetuwe.nl, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal pilatesindebetuwe.nl de cursist hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Pilatesindebetuwe.nl zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft de cursist geen recht op schadevergoeding.

Afmelden voor een les
17. Afmeldingen kunnen kosteloos 6 uur voor aanvang van een les door de cursist via het online reserveringssysteem worden geregeld. Indien korter van tevoren wordt afgemeld dan wordt er - ongeacht de reden - automatisch een tegoed van de strippenkaart afgeschreven.